logo

Floc Products és un grup de professionals multidisciplinaris amb més de 10 anys d’experiència que ofereix un tracte directe, personal i transparent, en el sector de l’interiorisme i la rehabilitació.

93 453 78 49
info@flocbcn.es
Demana'ns pressupost
Image11

Avís legal – Política de privadesa

1. TITULARITAT DEL PORTAL:

 

FLOC PRODUCTS, S.L. amb domicili social a Barcelona, C. Rosselló, núm. 186, 5º-2ª i NIF B-65122541 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Fulla B-390441, Tom 41330, Foli 190, Inscripció 4ª, és la titular del Portal https://www.flocbcn.es/ (d’ara endavant el Portal) i posa aquest Portal a la disposició dels Usuaris d’Internet, amb la finalitat de proporcionar informació a aquests sobre els productes i serveis que poguessin ser del seu interès.

 

2. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

 

2.1 La mercantil FLOC PRODUCTS, S.L. informa a l’Usuari del site de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades que facilitin els Usuaris, a través de l’emplenament del formulari de contacte que apareix al Portal, per i per a la mercantil FLOC PRODUCTS, S.L., i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats de gestionar les peticions i consultes que els Usuaris del Portal realitzin i, si escau, per a l’enviament d’informació sobre productes i/o serveis similars als sol·licitats. Aquestes dades es conservessin durant el temps necessari per atendre les consultes i peticions dels usuaris, i si escau, mentre no se sol·liciti la cancel·lació dels mateixos si se sol·licita la subscripció a la newsletter i sempre durant el temps necessari en què es puguin derivar responsabilitats a FLOC PRODUCTS, S.L.
La base jurídica que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat.

 

2.2 L’Usuari accepta i consent expressament la inclusió de les dades proporcionades en l’indicat formularis en el fitxer referit a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del Portal en el qual se sol·licitin aquestes dades, l’Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hiperlink, ja sigui mitjançant el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de tals dades.

 

2.3 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FLOC PRODUCTS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, FLOC PRODUCTS, S.L., en aquest cas, deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Els drets indicats anteriorment, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: FLOC PRODUCTS, S.L., amb domicili a Barcelona, C. Rosselló, núm. 186, 5º-2ª o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@flocbcn.es on s’indicarà el nom i cognoms, Usuari i l’email. Així mateix, l’Usuari podrà presentar, si escau, una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de dades a través de la seva pàgina web http://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php

 

2.4 FLOC PRODUCTS, S.L. es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ DE HIPERENLACES.

 

3.1 Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Portal, el seu disseny gràfic, els programes d’ordinador subjacents, així com els altres elements que integren el Portal (textos, videos, enregistraments, fotografies) corresponen a FLOC PRODUCTS, S.L. o als seus llicenciadors. Els signes distintius inclosos al Portal són propietat de FLOC PRODUCTS, S.L. o dels seus llicenciadors.

 

3.2 L’ús del Portal per part de l’Usuari no suposa de manera algun la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Portal, els continguts o els signes distintius de la mercantil FLOC PRODUCTS, S.L. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte aquells supòsits en els quals estigui legalment permès o intervingui prèvia autorització de la mercantil FLOC PRODUCTS, S.L., queda expressament prohibit a l’Usuari del Portal la reproducció, transformació, comunicació pública, distribució, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Portal, els seus continguts i els signes distintius.

 

3.3 No es podrà establir cap vincle amb destinació al Lloc web des de qualsevol altra web sense previ i exprés consentiment de la mercantil FLOC PRODUCTS, S.L.

 

3.4 La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgreda la moralitat, l’honor, o la intimitat, correspondrà exclusivament a l’Usuari, eximint en tot cas a la mercantil FLOC PRODUCTS, S.L. de qualsevol responsabilitat que es derivi de tals conductes.

 

4. RESPONSABILITAT

 

4.1 FLOC PRODUCTS, S.L. no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a FLOC PRODUCTS, S.L., que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema; (ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions ilegitimas fos del control del Lloc web i que no siguin atribuïbles a la mercantil FLOC PRODUCTS, S.L.; (iv) Les divergències de la informació, documentació i/o altre contingut del site que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a la mercantil FLOC PRODUCTS, S.L., degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

 

4.2 FLOC PRODUCTS, S.L. no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la pàgina web. En particular la mercantil FLOC PRODUCTS, S.L. no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

4.3 FLOC PRODUCTS, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin localitzats.

 

5. OBLIGACIONS DE L’USUARI:

 

5.1 Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents normes i instruccions, així com a complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de FLOC PRODUCTS, S.L., els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general qualsevol tercer.

 

5.2 L’accés al site no implica l’obligació per part de la mercantil FLOC PRODUCTS, S.L. de controlar l’absència de virus, cucs, o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari en tot caso la utilització de les eines adequades per a la protecció d’aquests elements nocius. En conseqüència la mercantil FLOC PRODUCTS, S.L. no es responsabilitzarà dels danys produïts en els equips informàtics de l’Usuari o de tercers mitjançant la prestació dels serveis a través del Lloc web.

 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR:

 

6.1 Les presents instruccions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquestes instruccions en matèria d’interpretació, validesa i execució.

 

6.2 Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació de les presents instruccions i normes d’ús del Portal.